Гражданско общество

Законова основа:

Тематичният фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” (наричан за краткост ТФ ФРУГО), се финансира в рамките на Споразумението за ТФ ФРУГО между Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), дирекцията „Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерския съвет на Република България като Национално координационно звено (наречено по-нататък НКЗ) и Министерството на правосъдието на Република България, подписано на 29 септември 2011 г. ТФ ФРУГО е част от Рамковото споразумение за Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални различия в разширения Европейски съюз, подписано от Федералния съвет на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България на 7.09.2010 г.

Структури, отговорни за изпълнението:

ШАРС и НКЗ са структурите, отговорни за изпълнението на ТФ ФРУГО. Те, от своя страна делегират управлението на ТФ ФРУГО на Швейцарско междинно звено (ШМЗ), което е консорциум от три организации: фондация „InnovaBridge“, Каслано, Швейцария, „Neosys“ Ltd., Герланфинген, Швейцария и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП), София, България.

Основни цели на Тематичен фонд ФРУГО:

  • Насърчаване на гражданското общество да бъде важен участник в развитието на социалния сектор и опазването на околната среда;
  • Допълнително укрепване на гражданския сектор в България

Специфични цели на проектите:

Проектите, които се финансират, допринасят за постигането на една или повече от следните цели:

  • Подобряване капацитета на организациите на гражданското общество за постигане на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез предоставяне на качествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните региони;
  • Укрепване възможностите на организациите на гражданското общество и на техните мрежи да взаимодействат с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа;
  • Подобряване на законовата и финансовата рамка, включително публичното финансиране, за организирани дейности на гражданското общество;
  • Активизиране на участието на гражданите във вземането на обществени решения и в процесите на разработване на политики на централно и общинско равнище (процеси на застъпничество, активно участие и т. н.);
  • Повишаване капацитета на организациите на гражданското общество да наблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.

Бенефициенти на безвъзмездната помощ:

ТФ ФРУГО се реализира чрез проекти на неправителствени организации, които са фокусирани в сферите на опазването на околната среда и предоставянето на социални услуги в общността.

Финансирани проекти:

В рамките на фонда се финансират 23 проекта с тематичен фокус предоставяне на социални услуги в общността на стойност 3 470 718 лв. като безвъзмездната помощ е 1 949 630 шв. ф. и 13 проекта с тематичен фокус в сферата на опазването на околната среда на стойност 9 474 682 лв., с безвъзмездна помощ от 5 226 448 шв. ф. От тях 27 проекта се реализират на територията на малки градове и селски рaйони, докато 21 оказват влияние в големите областни градове и София. Гражданските организации изпълняват проекти, насочени към грижа за деца и възрастни, грижа за деца със специални потребности, както и към подобряване на качеството на предоставяни социални услуги. 12 проекта са насочени към опазване на околната среда.