Изследвания

В рамките на Швейцарския принос към разширяването на ЕС през 2011 г. стартира Българо-Швейцарска изследователска програма 2011-2016 г. Програмата има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на разширения Европейски съюз, да подпомогне изпълнението на съвместни българо-швейцарски изследователски инициативи,  да осигури по-нататъшната интеграция на българските учени в международни мрежи и да улесни обмена на знания и ноу-хау между учените.

Изпълнените научноизследователските проекти са в областта на екологията (2 бр.), селското стопанство (4 бр.), управлението на отпадъци (1 бр.), социалните неравенства (3 бр.), разработване на лекарствени форми (2 бр.) и  иновативни строителни материали (1 бр.). Проектите са изпълнени от институти на Българската аакадемия на науките, Софийския университет, Лесотехническия, УАСГ, Университета „Проф. Асен Златаров“, Агро Био института и университетите в Берн, Базел, Нюшател, Фрибург и др. В контекста на програмата 13 съвместни проекти бяха безвъзмездно финансирани с общо 4,2 млн. CHF.

Българо-швейцарската научноизследователска програма приключи през м. октомври 2016 г. с конференцията „Научноизследователското сътрудничеството е значим фактор: Укрепване на българо-швейцарското сътрудничество за научни изследвания“. Заключителната конференция се фокусира върху успешната двустранна програма за сътрудничество с участието на представители на академиите, университетите и администрацията. Панелната дискусия се съсредоточи върху предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени българската наука и иновации в бъдеще.

Видео клипове с представяне на резултатите от извършените научни изследвания на тринадесетте проекта (на български език със субтитри на английски език):

 1. Замърсяване на река Огоста с Арсен: https://www.youtube.com/watch?v=6bYnLEKtwYI
 2. Идентифициране на гени, които регулират толерантността на растенията към неблагоприятни абиотични фактори и определят скоростта на стареене: http://www.swissbgresearch.com/index.php/video
 3. Влияние на промените в земеползването и стопанисването на горите върху акумулацията на въглерод в планински екосистеми: https://www.youtube.com/watch?v=Iq5Nl7AsomA
 4. Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатичните промени: https://www.youtube.com/watch?v=rFH1k8i6eYM
 5. Стандартизиран биотехнологичен добив на фито-фармацевтични продукти от ценни лечебни растения от балканския регион: https://www.youtube.com/watch?v=-JO_I2HuPEs
 6. Пренилхинони и каротеноиди- потенциални медиатори на толерантността на зелени растения към комбиниран светлинен и температурен стрес: https://www.youtube.com/watch?v=Xv-ucjZeLeU
 7. Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България: https://www.youtube.com/watch?v=rtmzdqbNWkA
 8. Иновативно възстановяване на фосфор от отпадъчни утайки: https://www.youtube.com/watch?v=TMwtAHM30jM
 9. Миграция и транснационализъм между Швейцария и България: оценяване на социалните неравенства и регионалните различия в контекста на променящи се политики: https://www.youtube.com/watch?v=RzG6oA9F93U
 10. Оползотворяване на биологично активни вещества от отпадни води от индустриално производство на розово масло: http://www.swissbgresearch.com/index.php/video
 11. Динамичната природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологична перспектива: https://www.youtube.com/watch?v=UDzuCM85nd8
 12. Addressing socio-economic regional disparities: the potential of organic farming for strengthening rural areas in Bulgaria (Bulgaria Organic): https://www.youtube.com/watch?v=OIHfj1Lg6S8
 13. Разработване на имуноглобулинов препарат с усилена полиспецифичност за пасивна имунотерапия на сепсис: https://www.youtube.com/watch?v=t86xPTX8Rmc

 

Мненията на български учени, които са участвали по проекти на ТФ Изследвания: ТУК