Обезвреждане на пестициди

Проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ се изпълнява по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Рамковото споразумение между правителствата на Република България и Федералния Съвет на Конфедерация Швейцария е подписано на 7 септември 2010 година, и е влязло в сила от 25 октомври 2010 г. Договорът за изпълнението на проекта е подписан на 21 април 2015 г. Целите на проекта са осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 215 склада за съхранение на територията на цялата страна. Изпълнителна агенция по проекта е Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Дейностите, включени в проекта са:

  • Преопаковане на пестициди с изтекъл срок на годност;
  • Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност;
  • Крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност;
  • Саниране (почистване) на складовете.