Партньорство

Законова основа:

Тематичен фонд „Фонд за партньорство“ (наричан за краткост Фонд „Партньорство“) се финансира в рамките на Споразумението за Тематичен фонд „Партньорство“ между Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерския съвет на Република България като Национално координационно звено (наречено по-нататък НКЗ) и Министерството на труда и социалната политика на Република България, подписано на 11 ноември 2011 г.

Фонд „Партньорство“ е част от Рамковото споразумение за Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални различия в разширения Европейски съюз, подписано от Федералния съвет на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България на 7.09.2010 г.

Структури, отговорни за изпълнението:

ШАРС и НКЗ са структурите, отговорни за изпълнението на Фонд „Партньорство“. Те от своя страна делегират управлението на Тематичен фонд „Фонд за партньорство” на Швейцарско междинно звено (ШМЗ), което е консориум от три организации: фондация „InnovaBridge“, Каслано, Швейцария, „Neosys“ Ltd., Герланфинген, Швейцария и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП), София, България.

Основни цели на Тематичен фонд „Фонд за партньорство“:

Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Тематичен фонд „Фонд за партньорство” има за цел да насърчава и/или доразвива българо-швейцарски институционални партньорства, които да помогнат на българските партньори да се възползват от от швейцарския опит и ноу-хау при разрешаване на специфични предизвикателства на развитието на българското общество.

По-конкретно Фондът допринася с:

  • Швейцарски принос, насочен към предоставяне на възможности за подкрепа на швейцарската солидарност с българското обществено развитие, създаване и/или поддържане на швейцарско-български институционални партньорства, насърчаване и осигуряване на публичност на швейцарското присъствие, както и прилагане на швейцарските знания и опит;
  • Подкрепящи мерки, без конкретен тематичен фокус, целящи устойчиво, икономическо и социално балансирано развитие.

Бенефициенти на безвъзмездната помощ:

Фонд „Партньорство” се реализира чрез проекти на неправителствени организации, мрежи, асоциации, читалища, социални партньори, мозъчни тръстове, местни и национални публични институции в социалната сфера, културата, образованието и териториалната администрация.

Финансирани проекти:

В рамките на фонда се финансират 27 проекта на стойност 6 127 824,35 лв. като безвъзмездната помощ от швейцарското правителство е 3 386 515,33 CHF.  От тях 20 допринасят за създаването на ново сътрудничество между швейцарски и български организации, а чрез 7 се подкрепят съществуващи партньорства. Един от проектите се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика, един от общинска администрация, а останалите от организации с нестопанска цел.

19 от проектите са насочени към големите областни центрове, а 8 допринасят за развитието на по-малки градове и селски райони.

Сред интересите на гражданските организации са проекти в областта на пряката демокрация, борба със зависимостите, подкрепа на културата, укрепване на общностите, опазване на околната среда, въвеждане на добри бизнес практики, грижа за хора и деца със специални потребности и др.