Сигурност

Цел на Тематичен фонд „Сигурност” (ТФС)

Целта на ТФС е да подпомогне България в съблюдаването на изискванията за присъединяване към Шенгенското споразумение, в разработването на решения на проблемите в областта на обществената сигурност, както и в борбата с корупцията и организираната и трансграничната престъпност.

Факти и цифри по ТФС

Ключовите резултати по ТФС включват:

 • Изцяло оборудван полигон за обучение в Академията на МВР заемащ площ от 4 хектара;
 • Изработен наръчник по полиция и човешки права и обучени по него 120 инструктори на Академията на МВР и регионални МВР ръководители;
 • 300 компютъра, 200 мултимедийни устройства и 100 цифрови камери доставени за инспекторите от детските педагогически стаи;
 • 33 полицейски коли оборудвани със скенери за автоматична проверка на регистрационни табели за крадени коли;
 • Нова учебна програма по криминология, вкл. два наръчника;
 • Изградена мултидисциплинарна и сертифицирана криминологична лаборатория с модерно оборудване;
 • 1 модерна машина за ДНК анализ;
 • 1 дигитализирана полицейска база данни за случаи на младежка престъпност и 100 полицейски служители обучени за работа с нея;
 • 5 пилотни съдилища за младежко правосъдие са стартирани;
 • 4 сини стаи са изградени, оборудвани и отворени;
 • 123 магистрати специализирани в областта на младежкото правосъдие;
 • 100 прокурора с лидерски потенциал с повишен управленски капацитет;
 • Мрежа от 60 прокурора за разследване на екологични престъпления;
 • 1 Оперативен център осигуряващ техническия капацитет на Прокуратурата за независимо разследване;
 • 2 открити приюта в София: един за възрастни жертви на трафик и един за деца жертви на трафик;
 • 2 информационни кампании за превенция на трафик на хора;
 • Подпомогнати 297 жертви на трафик на хора

Финансова информация

Швейцарското финансиране на проектите по ТФС възлиза на 9.850.000 швейцарски франка. Българското съ-финансиране е между 10%-15%.

Период на изпълнение

2011-2018

Портфолио на проектите по ТФС:

Портфолиото на ТФС включва 8 проекта и 1 интегрирана програма:

 • „Изграждане на капацитета на експерти по криминалистика” изпълняван от Национален Институт по Криминалистика и Криминология и Академията на МВР;
 • „Повишаване на контрола и спазването на правата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете” изпълняван от Асоциация на прокурорите в България;
 • „Противодействие престъпления, свързани с трафик на МПС” изпълняван от Главна дирекция „Национална полиция”
 • „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” изпълняван от Министерство на правосъдието;
 • „Утвърждаване на принципите за спазване правата на човека в полицейската дейност” изпълняван от Академията на МВР;
 • „Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност” изпълняван от Главна дирекция Национална полиция;
 • „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност” изпълняван от Прокуратурата на Република България;
 • „Преодоляване на празнотите в институционалния капацитет по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност” изпълняван от Центъра за изследване на демокрацията;
 • „Българо-швейцарска интегрирана програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик” изпълнявана от Национална Комисия за борба с трафика на хора, Асоциация Анимус и Международна организация по миграция – България.

 

Швейцарски партньори

Проектите по ТФС се осъществяват съвместно с множество швейцарски партньори, в т.ч:

 • Кантонална полиция на Нюшател
 • Федерален офис на правосъдието
 • Федерална данъчна администрация
 • Федерален офис на полицията (FEDPOL)
 • Базелски институт по управлението
 • Специализирана служба „Търговия с жени и миграция на жени” (FIZ)
 • Международен институт за правата на детето в Сион
 • Полицейска академия в Саватан
 • Факултет „Криминология” към Университета в Лозана

 

Законова основа

ТФС е създаден в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални различия в разширения Европейски съюз. Базира се на Рамковото споразумение между Федералния съвет на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България от 07.09.2010 г., на неговите анекси и на тематичното споразумение за фонд „Сигурност”.

Отговорни структури

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), Българското Национално координационно звено (НКЗ) и Швейцарското Междинно Звено (ШМЗ) са структурите, отговорни за изпълнението на ТФС в България. ШМЗ е консорциум между ТC Team Consult SA и Coginta – НПО базирана в Женева.

Контакти

Швейцарско междинно звено
За проекти свързани с правосъдието и цялостното управление на ТФС:
Виктор Престел
Тел: +41 79 215 3744
Email: victor.prestel@tc-teamconsult.com

За проекти свързани с полицията и борбата с трафика на хора:
Доминик Вислер
Тел: +41 79 1968 501
Email: wisler@coginta.org