Как да бъдат продължени добрите практики от проектите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

16 Jul 2018

Постиженията, научените уроци и добрите практики бяха във фокуса на дискусиите на конференция за обобщаването на проектите от приключващите три фонда „Гражданско общество“, „Партньорство“ и „Изследвания“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Оживените дискусии засегнаха въпроса за цялостната оценка на развитието на гражданското общество в България и швейцарската подкрепа за него в рамките на Швейцарския принос към разширения ЕС, както и предизвикателствата, пред които е изправено.

В двудневната конференция (12-13 юли 2018 г.), която се състоя в Трявна, участваха представители на екипите на проектите и швейцарските междинни звена на трите фонда, на Швейцарския офис за сътрудничество - София, на Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет, на Министерство на образованието и науката (дирекция „Наука“), както и на Разплащателния орган – дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите. В дискусиите участва и кметът на Габрово г-жа Таня Христова.

Гражданско общество: проекти с конкретни и устойчиви резултати

В рамките на Тематичен фонд „Гражданско общество“ в периода 2011 – 2017 година са подкрепени 35 проекта (23 социални и 12 екологични). Те са изпълнени от 37 български неправителствени организации в партньорство с други 15 български и 6 швейцарски неправителствени организации, както и едно министерство. В допълнение е изпълнен и един „мрежови“ проект (Network is Smart). „И социалните, и в екологичните проекти бяха изпълнявани от хора с каузи“,  сподели Йорданка Стоянова от Балканския институт по труда и социалната политика, част от Швейцарското междинно звено по фонда.

Общата сума на използваните средства възлиза на 7 068 811.71 шв. франка, което представлява 99.82% швейцарски принос за този инструмент.

Препоръки:
Сред основните отправени препоръки са нуждата от предварително обучение за кандидатстващите за проекти организации; обучения за управление на проекти и отчитане; опростено онлайн кандидатстване и отчитане; санкции при незадоволително изпълнение на проект.

Уроци от изпълнението на проектите по двата фонда:
От Балканския институт по труда и социалната политика определят като най-важни извлечени уроци: добре подготвената документация; прозрачното и честно оценяване на проектите; използването на предимствата на двата подхода за финансиране на проект (проект, включен в Рамковото споразумение и проект от Схемата за безвъзмездна помощ), внимателен мониторинг и подпомагане на оперативното изпълнение.

Представители на организациите, изпълнявали проекти в този фонд, посочиха в дискусията като важни предимства добрата организация по изпълнението им, гъвкавостта по администрирането и отчитането, добре координираната работа с междинното звено. Другият важен аспект, който бе изтъкнат като положителен резултат, е добрата партньорска работа – както между изпълняващите проектите, така и с институциите.

Сред препоръките на участвалите в проектите е продължаването на швейцарската подкрепа за организациите на гражданското общество в опазването на природата и в социалната сфера. Чуха се различни гласове за типа проекти, които да бъдат финансирани – дългосрочни проекти, което би гарантирало устойчивост на подетите инициативи и трайни резултати, но и подкрепа за граждански инициативи за решаване на наболели проблеми на местно ниво, които тръгват от граждани, а не непременно от организации.

Партньорство: проектите са начало на нови партньорства

По Тематичен фонд „Партньорство“ в периода 2011 – 2017 година са подкрепени 26 проекта на общо 57 български и швейцарски неправителствени организации. Общата договорена безвъзмездна помощ е 3 170 600 шв. франка, а процентът на  използваните средства достига 99.3%. Основните резултати се свързват с нови, иновативни подходи, приложени от български организации за решаването на конкретни проблеми в сътрудничество с швейцарски партньори.

Близо 90% от участвалите в проектите по фонд Партньорство споделят, че са работили добре с колегите си: за 50% сътрудничеството е било изключително положително, за други 37% - положително. Запитани за качеството на партньорството, 70% го намират за добро, като оценката идва от работили по различни проекти. 53% продължават да поддържат партньорството си и след края на проектите, съобщи Димитър Матев от Балканския институт по труда и социалната политика, обобщавайки резултатите от работата по този фонд.

Уроци от изпълнението на проектите по фонд Партньорство:
От Балканския институт по труда и социалната политика определят като важни уроци добре разработената документация по проектите; нуждата от съдействие за намирането на швейцарски партньор, нуждата от обучения за организациите от неправителствения сектор да планират добре дейностите си.

От изказванията на участници в проекти от фонд Партньорство стана ясно, че новосъздадените и укрепнали партньорства между български и швейцарски организации продължават и след края на проектите: както в нови проекти в България, така и в трети страни.

Научни изследвания: подкрепа за съвместни научно-изследователски екипи

С бюджет от около 4 млн. шв. франка фонд Научни изследвания е подкрепил 13 от общо 47 подадени проекта, по които са работили съвместни екипи от различни институти. Накратко за направеното и резултатите: подкрепени са 97 научни изследвания, подготвени са 130 статии, проведени са повече от 200 участия в научни конференции.

От Дирекция „Наука“ на МОН представиха отзиви на участвали в проектите по този фонд, които дават положителна оценка на работата и на възможностите българските учени да работят заедно с швейцарски колеги по конкретни теми: това им е отворило нови полета за проучвания, привлекли са млади хора да правят научна кариера, надграждат постигнатото по тези научни разработки в нови проекти с финансиране от други източници.

Участниците в дискусиите се обединиха около разбирането за важността и ефективността на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за подкрепа на проекти и инициативи в гражданското общество, партньорството и научните изследвания. Общо бе виждането за необходимостта от продължаване на подкрепата за тези сфери и в бъдеще.

Нагледно запознаване с конкретни резултати

Участниците в конференцията посетиха къщата за гости Боженски чифлик, Габровско и Демонстрационния център за производство на мляко и сирене от редки породи на ферма „Под Балкана“ в с. Васил Левски –участници в проекта „За Балкана и хората“, изпълнен по фонда за подкрепа на Гражданското общество.

В Габрово те разгледаха красивите резултати от проекта на Общината - „Цветен град“, изпълнен в партньорство с швейцарския град Тун и подпомогнат по фонд „Партньорство“.