Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

С проект “Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“, Изпълняващата агенция (ИА) – Сдружение за изследователски практики постави начало на инициативата  „Зелени закони“. Инициативата, която не приключва с изпълнението на проекта, цели да осигури дългосрочно формулиране на устойчиви политики за управление на природните ресурси и да насърчи участието на гражданското общество в развитието на екологичното законодателство, чрез иновативни инструменти за мониторинг и диалог със законодателите.

Дейностите в проекта бяха насочени към улесняване информирания дебат на гражданите с кандидати и избрани депутати по екологичните политики на България. Преди Европейските парламентарни избори през 2014 г., чрез обществени дискусии между граждани, експерти от природозащитни НПО и политици, се очертаха позициите по приоритетите на околната среда на бъдещите избраници въз основа на програмите за националните избори през 2013 г. и приоритетите на избраните в 42 Народно събрание политически представители. През 2014 -2015 г., чрез интерактивна интернет платформа и експертни анализи, бе извършено наблюдение на осъществяваните политики и придържането на избраните депутати към предизборните позиции и бе информирано обществото, с цел навременна и аргументирана гражданска реакция по законодателните инициативи. Година след изборите (м. април 2015 г.) граждани и политици се срещнаха отново в дебат по постигнатото, предизвикателствата и възможностите за сътрудничество. Дебатът и мониторингът в рамките на проекта бяха съсредоточени върху теми, по които експертите, подпомагащи екипа на ИА да изгради капацитет, препоръчват законодателни промени: биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията, селски региони.

Дейности:

Дейност 1 – Онлайн платформа за граждански мониторинг и дискусии.

Дейност 2 – Дебат между граждани и политици върху политиките за околната среда.

Дейност 3 – Медийна кампания за информиране на гражданите и стимулиране на активното им участие.

Дейност 4 –  Експертни анализи в 5 тематични области: биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията и селски региони.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Изграден капацитет на екологичните НПО за работа със законодатели.
 • Развита способност на НПО да общуват с граждани извън кризисни ситуации и протестни акции.
 • Активно участие на гражданите при разработване на политики за околната среда.
 • Развит капацитет на екологичните НПО за мониторинг по спазването на политическия контекст от публичните институции и превенция на наказателни процедури от ЕК.
 • Подобрена законова рамка за природните ресурси.
 • Дългосрочен диалог между граждани, НПО и политици.

Въздействието на проекта се изразява в опосредстван от ИА диалог между НПО, доброволци и граждани, които се информират, следят и допринасят със  знания и идеи при формулирането на политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси, от една страна, и вземащите решения, от друга страна.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение за изследователски практики

Адрес на регистрация: гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ап. 91

Тел.: +359 885 989 593;

E-mail: sip.bulgaria@gmail.com

Website: http://www.zelenizakoni.com/

Ръководител на проекта: Вера Стаевска

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Разработена и пълноценно функционираща онлайн платформа за граждански мониторинг и дебат, организирана в 5 приоритетни теми: биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията, селски региони, достъпна в интернет на адрес http://www.zelenizakoni.com/.
 • Пълен кръг от 5 публични дебата в 5-те приоритетни теми, проведени по време на предизборната кампания за изборите за Европейски парламент. Видеозаписи от дебатите са налични в онлайн платформата.
 • Един допълнителен (непланиран в проекта) кръг от 2 публични дебата в 4 от 5-те приоритетни теми, проведени по време на предизборната кампания за български парламент. Видеозаписи от дебатите са налични в онлайн платформата.
 • Кръг от 3 публични дебата в 5-те приоритетни теми, проведени една година след първия кръгВидеозаписи от дебатите са налични в онлайн платформата.
 • Експертни анализи в 5-те приоритетни теми извършени двукратно: веднъж преди изборите за Европейски парламент (мл май, 2014 г.) и веднъж преди за изборите за български парламент (м. октомври, 2014 г.). Резултатите от анализите са публикувани в брошурата на проекта, на разположение както на хартиен носител, така и в електронен формат.
 • Резултати от извършения мониторинг, публикувани в онлайн платформата на проекта на адрес в интернет http://www.zelenizakoni.com/monitoring-partii#.VijCX9IrLIU.
 • Брошура, съдържаща резултатите от анализите на експертите, произведена в 200 екземпляра на хартиен носител и в електронен формат.
 • пресконференции.
 • 87 медийни отразявания.

Всички ресурси, свързани с проекта, както и допълнителна информация за самия проект и за ИА са достъпни в онлайн платформата http://www.zelenizakoni.com/

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Изпълнението на проекта даде началото на инициативата „Зелени закони“, чието доразвиване и осигуряване на предпоставки за устойчивост бе подкрепено през 2015-2016 г. с проект – продължение със заглавие “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проект “Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ насочи работата на екипа на Изпълняващата агенция - Сдружението за изследователски практики към развитието на екологичното законодателство, проследяване изпълнението на предизборните обещания от страна на парламентарно представените политически сили и създаване и опосредстване на комуникацията между гражданите и законотворците. Допринасяйки за постигане целите на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество, екипът на ИА повиши капацитета си да работи по 5-те застъпени в проекта тематични области - биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията и селски региони, за което бе подпомогнат от водещи български експерти във всяка от темите. ИА изгради капацитет за наблюдаване работата на институциите в 5-те тематични направления, с оглед избягване на нарушения, подлежащи на наказателни процедури от страна на Европейската комисия. С активното застъпничество от страна на екипа на проекта една подобна процедура бе ефективно прекратена. Изграден бе капацитет за комуникация със законотворците и за адекватно медийно отразяване.

Фондация „Зеленика“, гр. София