Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ има за цел осигуряването на екологосъобразното обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на цялата страна. Подготовката на проекта е основана на мащабно проучване на съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди, което включва и набиране на редица ключови данни и извършване на допълнителен анализ. Получените резултати от проведеното предпроектно проучване /ППП/, реализирано през 2013 г. наложиха предприемане на мерки, подходящи за окончателното обезвреждане на инвентаризираните количества негодни пестициди и други препарати за растителна защита. 

Основните цели на проект „Пестициди“ екологосъобразното обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

Дейностите включени в проекта са, както следва:

1. Преопаковане на пестициди с изтекъл срок на годност, като целите са:

 • осигуряване на защита на хората и околната среда по време на съхраняването на материалите в съответните складове;
 • създаване на подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане на пестицидите.

2. Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност.

3. Почистване и саниране на складовете.

4. Крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност (в съоръжения извън България).

 

Очакваното въздействие:

 • Намаляване на риска за здравето и околната среда на повече от 2 250 000 български граждани.
 • Подобряване на живота на населението в над 100 общини.
 • Над 12‘000 тона силно отровни вечества - излези от употреба пестициди и други препарати за растителна защита – са складирани в различни места в цялата страна. 1 т. ДДТ останали от 70те години на миналият век бъдат обезвредени в рамките на проекта.
 • Окло 5000 тона все още се намират в над 200 помещения и складове в 135 общини и представляват сериозен риск за здравето на хората и оклната среда там.
 • За работа по обезвреждането на силно токсичните химикали се използват специални облекла и оборудване.
 • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.

 Изпълнителна агенция

Ренета Колева

Ръководител на проекта

ПУДООС

България, гр. София, ПК 1000

Ул. Триадица №4

Тел. +359 2940 6251

e-mail: r.georgieva@pudoos.bg

 

Георги Марков

Координатор по проекта

ПУДООС

България, гр. София, ПК 1000

Ул. Триадица №4

Тел. +359 2940 6069

e-mail: g.markov@pudoos.bg

 

 • Още през 2013 г. предпроектно проучване определи като приоритетни 215 склада съхраняващи приблизително 4’400 тона излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита, останали след кооперациите от преди 90-те години
 • 3 782 тона (или повече от 85% от планираните количества) пестициди и други опасни продукти бяха безопасно преопаковани, транспортирани и обезвредени в лицензирани съоръжения в Швейцария, Франция, Германия и други страни от ЕС. Поради откритите големи количества пестициди, 67 склада (31%) от всички 215 предвидени първоначално бяха почистени в съответствие с високите стандарти за качество и изискванията, наложени от проекта.
 • Повече от 1,6 милиона души в 50 български общини живеят в по-здравословна среда и възможностите за икономически растеж в тези области са се увеличили.
 • Българските власти изпълняват ангажиментите си да премахнат и останалите след приключването на проекта отпадъци. Експертна оценка определя, че приблизително 3588 тона излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита остават в 231 склада разпръснати из цяла България.
 • Делът на швейцарското съфинансиране достигна 14 361 790 швейцарски франка от допустимите в рамките на проекта разходи. Това са 72% от първоначално определеното швейцарско финансиране за проекта.