Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за изпълнението на проекта.

Дейностите по проекта включват:

 • Проектиране, авторски надзор и строителство на пет пилотни общински центъра за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства: големи пилотни центрове в Шумен и Разград и малки в Левски, Созопол и Съединение;
 • Независим строителен надзор;
 • Доставка на специализирано оборудване за центровете;
 • Доставка на моторни превозни средства (мобилни събирателни пунктове), които ще обхванат общините Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево. за мобилно събиране в 17 съседни общини;
 • Окончателно третиране на събраните отпадъци;
 • Начално специализирано и поддържащо обучение на персонала на пилотните центрове;
 • Информационна система за отчитане на опасните битови отпадъци;
 • Извършване на медийна/информационна (местна и национална) кампания;
 • Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация;
 • Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България;
 • Разработване на техническо задание за проект за създаване на електронна система по Регламент (ЕО) № 1013/2006;
 • Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци;
 • Стационарни площадки ще бъдат изградени в общините Шумен, Разград, Левски, Созопол, Съединение. Чрез мобилни пунктове ще се обхванат общините Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево;
 • Oпитът и и наученото, генерирани при прилагането на проекта, водят до успешно прилагане на пилотните системи за разделно събиране и екологосъобразно  обезвреждане на опасни битови отпадъци в други общини в България, което подобрява опазването на околната среда и  намалява  икономическите и социалните различия между България и другите европейски страни;
 • Съответните указания и насоки за български общини следва да вземат предвид постиженията в рамките на този проект;
 • Населението (около 360 000) на пилотните (22) общини участва в разделното събиране на опасни битови отпадъци;
 • Принос към политиките за управление на отпадъци (определяне на морфологичения състав на битовите отпадъци в България, изготвяне на задание за създаване на електронна система, свързана с прилагането на Регламент (EО) №1013/2006 г. относно превозите на отпадъци, изработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци).

 

360‘000 човка в над 150 населени места в 22 български общини ще бъдат обхванати от нова услуга – разделно събиране на опасни битови отпадъци. Живачни термометри, лекрства и препарати с изстекъл срок, бои и лакове ще могат да се предават безплатно в новоизградените центрове или на мобилните пунктове.

За първи път на територията на всики 266 общини в страната се провежда, едновременно, цялостно изследаване на генерираните битови отпадъци. До края на 2019 ще са известни количствата и морфологичният състав на битовите отпадъци в страната.

Докато отговорността за управлението на отпадъците се намира почти изцяло на общинско ниво, степента на отговорност на националните власти към управлението на отпадъците все още е доста ниска. Тази ситуация доведе до откриване на наказателни процедури от страна ЕК срещу България за несъответствие в областта на управлението на отпадъците. Опасните битови отпадъци представляват едва 1% от общо всички битови отпадъци. Те са рискова област поради екологичните и свързаните със здравето на хората рискове. Към момента, в много случаи, опасните битови отпадъци се изхвърлят заедно с общия поток на битовите отпадъци и за това е от първостепенно значение да се разработят и прилагат мерки, които да намалят притока на опасни битови отпадъци към депата за битови отпадъци. Ето защо тестването на „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци" в 22-те пилотни общини се идентифицира от българското правителство като основен приоритет в областта на управлението на отпадъците.

Изпълнителна агенция

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ренета Колева – изпълнителен директор/ ръководител по проект

Тел. 02/940 62 51

Виктория Белоконска - Координатор

Тел. 02/940 61 62

v.belokonska@pudoos.bg

http://pudoos.bg/

Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства

01.04.2015 - 07.12.2019

 • Пет български общини - Съединение, Шумен, Левски, Разград и Созопол - стартираха екологосъобразно и удобно за гражданите разделно събиране на опасни битови отпадъци (градински химикали и остарели лекарства, остатъчни бои, отработено масло от автомобили, почистващи химикали, живачни термометри и др.). Те започнаха експлоатацията на специализирани съоръжения, където разделно събраните отпадъци се съхраняват временно, преди да бъдат изпратени за окончателно обезвреждане в оторизирани съоръжения.
 • Пилотният за България модел за разделно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци обхваща 5-те общини, където се намират пилотните центрове. Чрез мобилно събиране техните услуги са разширени и до съседните общини, където 12 специализирани превозни средства събират опасните отпадъци и в отдалечените населени места. Персоналът, който управлява пунктовете за събиране и превозните средства е професионално обучен, за да се гарантира, че събирането и съхранението се извършват в съответствие с всички разпоредби за опазване на здравето и безопасността на хората.
 • Природосъобразното, разделно събиране на опасните битови отпадъци в 23 общини (Съединение, Шумен, Левски, Созопол и Разград, включително 18 сателитни общини) е подобрено. Над 329 925 граждани са обхванати от система за разделно събиране на опасни битови отпадъци.
 • В подкрепа на политиките, свързани с разделното събиране на битови отпадъци на местно и национално ниво, проектът финансира и извършването на анализ на морфологичния състав на отпадъците от домакинствата в страната. В рамките на този анализ са разработени отделни доклади, предоставящи информация за различни видове и количества отпадъци, събрани във всяка българска община, както и на национално ниво. Докладите са изпратени от Изпълнителната агенция по проекта до всички 265 общини. Докладите са достъпни и на страницата на БШПС (https://swiss-contribution.bg/documents/dokladi) и (https://bit.ly/338XTAo). Освен това, „Ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци в България като част от потока на битови отпадъци“ (https://swiss-contribution.bg/documents/drugi) и „Технически спецификации за изработване на електронна система съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006“ бяха разработени и приети от Министерството на околната среда и водите в рамките на проекта.
 • Петте пилотни центъра служат като успешни примери за останалите общини. МОСВ (https://www.moew.government.bg/) и ПУДООС (http://pudoos.bg/) ще използват опита и информацията от проекта за развитие на политиките за разделно събиране и обезвреждане на опасните битови отпадъци в България.
 • Предвиденото швейцарско съфинансиране за проекта беше 7 499 776 швейцарски франка, от които 5 096 954 швейцарски франка (или 68%) са били легитимно изразходвани.