Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за изпълнението на проекта.

Дейностите по проекта включват:

 • Проектиране, авторски надзор и строителство на пет пилотни общински центъра за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства: големи пилотни центрове в Шумен и Разград и малки в Левски, Созопол и Съединение;
 • Независим строителен надзор;
 • Доставка на специализирано оборудване за центровете;
 • Доставка на моторни превозни средства (мобилни събирателни пунктове), които ще обхванат общините Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево. за мобилно събиране в 17 съседни общини;
 • Окончателно третиране на събраните отпадъци;
 • Начално специализирано и поддържащо обучение на персонала на пилотните центрове;
 • Информационна система за отчитане на опасните битови отпадъци;
 • Извършване на медийна/информационна (местна и национална) кампания;
 • Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация;
 • Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България;
 • Разработване на техническо задание за проект за създаване на електронна система по Регламент (ЕО) № 1013/2006;
 • Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци;
 • Стационарни площадки ще бъдат изградени в общините Шумен, Разград, Левски, Созопол, Съединение. Чрез мобилни пунктове ще се обхванат общините Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево;
 • Oпитът и и наученото, генерирани при прилагането на проекта, водят до успешно прилагане на пилотните системи за разделно събиране и екологосъобразно  обезвреждане на опасни битови отпадъци в други общини в България, което подобрява опазването на околната среда и  намалява  икономическите и социалните различия между България и другите европейски страни;
 • Съответните указания и насоки за български общини следва да вземат предвид постиженията в рамките на този проект;
 • Населението (около 360 000) на пилотните (22) общини участва в разделното събиране на опасни битови отпадъци;
 • Принос към политиките за управление на отпадъци (определяне на морфологичения състав на битовите отпадъци в България, изготвяне на задание за създаване на електронна система, свързана с прилагането на Регламент (EО) №1013/2006 г. относно превозите на отпадъци, изработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци).

 

360‘000 човка в над 150 населени места в 22 български общини ще бъдат обхванати от нова услуга – разделно събиране на опасни битови отпадъци. Живачни термометри, лекрства и препарати с изстекъл срок, бои и лакове ще могат да се предават безплатно в новоизградените центрове или на мобилните пунктове.

За първи път на територията на всики 266 общини в страната се провежда, едновременно, цялостно изследаване на генерираните битови отпадъци. До края на 2019 ще са известни количствата и морфологичният състав на битовите отпадъци в страната.

Докато отговорността за управлението на отпадъците се намира почти изцяло на общинско ниво, степента на отговорност на националните власти към управлението на отпадъците все още е доста ниска. Тази ситуация доведе до откриване на наказателни процедури от страна ЕК срещу България за несъответствие в областта на управлението на отпадъците. Опасните битови отпадъци представляват едва 1% от общо всички битови отпадъци. Те са рискова област поради екологичните и свързаните със здравето на хората рискове. Към момента, в много случаи, опасните битови отпадъци се изхвърлят заедно с общия поток на битовите отпадъци и за това е от първостепенно значение да се разработят и прилагат мерки, които да намалят притока на опасни битови отпадъци към депата за битови отпадъци. Ето защо тестването на „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци" в 22-те пилотни общини се идентифицира от българското правителство като основен приоритет в областта на управлението на отпадъците.

Изпълнителна агенция

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ренета Колева – изпълнителен директор/ ръководител по проект

Тел. 02/940 62 51

Виктория Белоконска - Координатор

Тел. 02/940 61 62

v.belokonska@pudoos.bg

http://pudoos.bg/

 • През 2013 г. е изготвено предпроектно проучване. Изпълнението на проекта започна с шестмесечна встъпителна фаза, което приключи успешно през декември 2015 г.;
 • Проведени са две работни посещения в Конфедерация Швейцария с участието на представители на българските държавни ведомства и на пилотните общини през юли 2015 г. и 2016 г. По време на посещенията бяха показани добри практики и работещи системи за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства в Конфедерация Швейцария, методи за стимулиране на населението, процесите по управление на отпадъците на държавно ниво и ниво кантон/община;
 • Стартира изграждането на 5 пилотни общински центрове в общините Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол. Строителните работи в 2 от центровете (Шумен и Съединение) са приключени. За останалите три центъра са изготвени работни инвестиционни проекти. За общинския пилотен център в Съединение е доставено оборудване и мобилни събирателни пунктове. Мобилни събирателни пунктове са доставени и за пилотния център в Шумен;
 • Реализират се дейностите по определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България, включително актуализация на методиката за неговото определяне;
 • Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци. От съществено значение е координацията и сътрудничеството между ПУДООС и общинските администрации при изпълнението на многобройните дейности - строителство, оборудване, обучение на персонала, издаването на съответните разрешителни, организацията на работата в пилотните центрове и информираността на населението.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Населението на 22-те пилотни общини (около 360 000 души) да вземе участие в разделното събиране на опасни битови отпадъци.
  • Отделяне на опасните битови отпадъци от общия поток битови отпадъци;
  • Екологосъобразно събиране, транспортиране, временно съхраняване и последващо третиране на опасните битови отпадъци;
  • Осигуряване на проследимост на събраните опасни битови отпадъци и на ефективен контрол на дейностите с тях;
  • Осигуряване информираност на населението;
  • Мултиплициране на модела на национално ниво.