Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора

Проектът има за цел подобряване на двустранното сътрудничество между Швейцария и България в областта на трафика на хора и подобряване на изпълнението на Националния механизъм за насочване (НМН) в България, създаден през 2010 г. Проектът на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) е ключов компонент на Българо-швейцарската програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик, като изпълнението му е в тясно сътрудничество с други проекти, финансирани от Програмата.

Специфична цел 1: Подобрена идентификация на български жертви на трафик в Швейцария.

Специфична цел 2: Повишаване на капацитета за дългосрочно приютяване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

Специфична цел 3: Гарантирано спазване на новите политики за мониторинг на дългосрочните услуги, предоставяни от приютите и разработване на оперативни механизми за мониторинг на жертвите след напускане на приютите, за да се избегне повторен трафик.

Първата цел ще бъде постигната чрез обмен на знания в общността от експерти за противодействие на трафика в България и Швейцария, чрез създаване на мобилен междуинституционален  екип за връзка и съвместни мероприятия между България и Швейцария.

Втората цел ще бъде постигната чрез създаването на два нови приюта за дългосрочна грижа, един за деца и един за възрастни жертви, и осигуряване на обучение за обслужващия персонал.

Третата цел ще бъде постигната чрез разработване на политики за наблюдение и оперативни механизми за прилагането им от всички институции и участници.

Постигнати резултати:

  • Подобрена координация и работа в мрежа между трите компонента на Българо-швейцарската програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик.
  • Създадена мрежа от точки за контакт между българските и швейцарските власти, участващи в борбата с трафика на хора.

Очаквани резултати:

За стратегическа цел 1

  • Създадена е общност от експерти за обмяна на опит между Швейцария и България.
  • Създаден мобилен междуинституционален екип за осигуряване на връзка с швейцарските и други национални и международни институции за подпомогне в процеса на идентифициране на жертвите и разследването на случаите.
  • Планирани съвместни дейности между българската и швейцарската полиция.

За стратегическа цел 2

  • Създаден приют за възрастни, жертви на трафик, в София с капацитет от 10 легла.
  • Създаден специализиран център за деца, жертви на трафик, в София с капацитет от 10 легла.
  • Организирано едноседмично обучение за персонала на приюта и специализирания център за деца.
  • Извършена оценка на стандартите и наблюдението в София и изготвени препоръки за подобрение. Разработени политика, механизми и инструменти за наблюдение на деца, жертви на трафик, след напускане на приюта.

За стратегическа цел 3

  • Изготвена и приета политика и механизъм за мониторинг на деца и възрастни жертви на трафик за периода след напускане на приюта/ кризисния център.

Разпространение на политиката, механизмите и инструментите  в рамките на мрежата от институции и неправителствени организации, които участват в прилагането им.

 

Изпълнителна агенция

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ),

бул. „Г. М. Димитрова“ №52А

Web на организацията: , http://antitraffic.government.bg/

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/SBCantiTHB/

Мениджър на проекта: д-р Алексей Пампоров

Т.: +359 2 807 8050

e-mail: Alexey.Pamporov@antitraffic.government.bg

Швейцарски федерален офис на полицията (Федпол), Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Берн, Швейцария, www.fedpol.admin.ch, представляван от: д-р Оливие Пекорини, Заместник директор, ръководител на отдел „Международно полицейско сътрудничество“; 

Международен център за развитие на миграционната политика (МЦРМП), Gonzagagasse 1, AT-1010 Виена, Австрия, www.icmpd.org, представляван от: Габриела Абадо, и.д. Главен директор;

Кризисен център “Die Drehscheibe”, общински отдел 11 - Служба за младежта и семейството, Ruedengasse 11, AT-1030 Виена, Австрия, www.wien.gv.at/menschen/magelf/kinder/drehscheibe.html, представляван от: маг. Йоханес Кьолер